Byregionene må finne løsninger som gjør at trafikkveksten skjer ved bruk av buss, tog, sykkel og gange. Byvekstavtalen er et samarbeid mellom stat, fylke, kommune – og deg og meg. Det arbeides  med et forslag til Byvekstavtale for Kristiansandsregionen.

Aktuelle artikler

Om byvekstavtalen

I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Byvekstavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor vei, kollektivtransport, sykkel og gange under ett, for på den måten å få best mulig effekt. Arealpolitikk, parkering og andre restriktive tiltak vil også være viktige elementer i en slik avtale.

Det arbeides nå i Kristiansandsregionen med et forslag til Byvekstavtale. Det gjenstår fremdeles en del arbeid før et forslag kan legges frem til regional behandling.

I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Byvekstavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor vei, kollektivtransport, sykkel og gange under ett, for på den måten å få best mulig effekt.

Avtalene skal fremforhandles med Samferdselsdepartementet, som har lagt noen føringer for arbeidet:

Tiltakene skal gjennomføres der det har størst virkning. Det er utarbeidet indikatorer som den enkelte avtale vil bli målt opp mot. Det er gitt enkelte retningslinjer for utformingen av avtalene. Det gjenstår fremdeles en del avklaringer på sentrale områder. Eksempelvis:

Hvordan skal måloppnåelsen måles, hva slags dokumentasjon skal ligge til grunn, mv.

Det er oppnevnt en styringsgruppe for arbeidet med Byvekstavtalen og det er tilsatt en prosjektleder. Styringsgruppen består av:

Harald Furre - Ordfører i Kristiansand - leder
Torhild Bransdal – Nestleder i ATP utvalget
Lars Aksnes / Kjell Inge Davik – Statens Vegvesen
Terje Damman – Fylkesordfører i Vest Agder fylkeskommune
Lars Christen Stendal – Jernbaneverket

I tillegg møter Magnus Thommassen som observatør for Fylkesmannen i Vest Agder.

Nasjonal Transportplan omtaler Bymiljøavtalene og har en klar målsetting:

 

Nullvekst for personbiltrafikken

Nullvekst for personbiltrafikken vil si at hele økningen i personbiltrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange. For å nå denne målsettingen er det nødvendig å sette i verk tiltak som gjør at flere lar bilen stå og istedenfor bruker kollektivsystemet, sykler eller går.

Det er primært trengselsproblematikken som har hatt fokus. Det vil si at man må unngå flere personbiler på veiene – særlig i rushtiden. Det er også en indikator for "utslipp fra vei i byområdet" og det er sannsynlig at forurensning etter hvert vil få et større fokus.

I konseptvalgutredningen (KVU) er det lagt til grunn at man kan ha en trafikkvekst i tråd med forventet befolkningsvekst. I forhold til en Bymiljøavtale er dette skjerpet inn slik at det ikke skal være vekst for personbiltrafikken.

Målet om nullvekst omfatter ikke næringstrafikk og gjennomgangstrafikk. Det er foreløpig noe uklart hvordan dette skal måles.


PROSJEKTLEDER
Jo Viljam Drivdal
jod@vaf.no

LINKER
Nasjonal Transportplan
Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

 

 

Foreslåtte prosjekter

Tiltak markert på grønn bakgrunn er foreløpig prioritert for tidlig gjennomføring. Tiltak markert på hvit bakgrunn er foreløpig prioritert for senere gjennomføring

{{title}}

{{message}} {{link_text}}