13716201913_17103dcd47_b.jpg

Kollektivtransport

For å nå målet om nullvekst for personbiltrafikken vil det være nødvendig med en betydelig satsning på kollektivtransport. Kapasiteten i kollektivsystemet må opp mot dobles for å kunne ta hånd om den forventede veksten.

Det er utarbeidet et forslag til hvordan et fremtidig kollektivsystem bør være for å kunne være et reelt reise-alternativ for flest mulig reisende.

Regionen har et befolkningstyngdepunkt i Kristiansand og de bynære områdene samt i og rundt kommunesentrene i de seks omkringliggende kommunene - markert med grønt på kartet. I disse områdene vil det være et stort nok kundegrunnlag for et godt kollektivtilbud. I områdene markert med rødt på kartet er det en mer spredt bebyggelse og et kundegrunnlag som kan være i minste laget for et godt kollektivtilbud.

Slik det er vurdert så langt vil man måtte satse på at de reisende fra de spredt bebygde områdene kjører bil, sykler eller går til kollektivknutepunktet i kommunesenteret og reiser kollektivt derfra. Det vil være et busstilbud også utenfor tettstedene som vil være et godt alternativ for noen, men ikke for alle. Det er foreslått å bygge kollektivterminaler i kommunesentrene med mulighet for å sette fra seg bilen å bruke buss derfra.

På aksene fra kommunesentrene vil det være gode bussforbindelser inn mot byen og på disse aksene planlegges det innfartsparkeringsplasser hvor man kan sette fra seg bilen og ta bussen videre. 

I de tettest befolkede områdene på øst/vest aksen gjennom byen (metroaksen) foreslås det å øke frekvensen og at det skal være nulltoleranse for forsinkelser.

Det planlegges også for en bylinje eller kollektivakse som dekker sentrale steder - Gartnerløkka, sentrum, Lund, universitetet og sykehuset.

Totalt sett foreslås det betydelige investeringer i infrastruktur for kollektiv og drift av kollektiv. Dette er så store kostnader at det vil være nødvendig å bruke bompenger både til investering og drift.