Nullvekstmål.jpg

Nullutslippsbiler

Andelen nullutslippsbiler er økende. I bymiljøsammenheng vil nullutslippsbilene ha en positiv effekt i forhold til lokal forurensning og CO₂.

I Kristiansandsregionen er det en jevnt økende andel el-biler. Pr tredje kvartal 2015 er andelen biler som passerer bomstasjonene mellom 4 og 5 prosent. Det forventes at denne andelen fortsetter å øke. På sikt vil trolig også andre nullutslippsbiler komme på markedet, for eksempel hydrogen.

Når det gjelder indikatoren for trafikkutvikling er det imidlertid slik at alle biler telles med, uavhengig av drivstoff. Nullutslippsbiler tar like stor plass i rush-trafikken, de trenger like mye parkeringsareal og skaper like mye trengsel som en bil med forbrenningsmotor.

En større andel nullutslippsbiler vil medvirke til mindre forurensning og bedre luftkvalitet. Dette er kvaliteter som vil komme alle til gode.

Det er pr i dag flere ordninger som skal stimulere til økt andel nullutslippsbiler. Disse stimuleringstiltakene vil trolig på noe sikt bli gjenstand for en evaluering.