One-big-Happy-family.jpg

Nullvekst i personbiltrafikken

Nullvekst i personbiltrafikken vil si at hele økningen i personbiltrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange. For å nå denne målsettingen er det nødvendig å sette i verk tiltak som gjør at flere lar bilen stå og istedenfor bruker kollektivsystemet, sykler eller går.

De store byene i Norge har problemer med trafikkavviklingen i rush-tiden. Dette medfører kø, forurensning og et tidstap for de som står i kø. Køkjøring medfører også at bussene bruker lenger tid på reisen.

Tilgjengelig areal til trafikkformål i byene er begrenset og det har etter hvert vokst frem en erkjennelse av at man ikke lenger kan bygge seg ut av trafikkproblemene. Historisk sett har det også vist seg man ved å bygge bedre og nye veier får en økning i biltrafikken. Løsningen for storbyene må bli at personbiltrafikken holdes på dagens nivå og at den trafikkveksten som følger av befolkningsvekst må tas av kollektivtransport, sykkel og gange.

Nasjonal Transportplan har lagt dette til grunn for de største byene og samtidig fastlagt at disse byene skal utarbeide og fremforhandle Bymiljøavtaler. Disse avtalene skal være helhetlige for alle transportformer, veg, kollektiv, sykkel og gange. Transportsystemet skal utvikles i et helhetlig perspektiv slik at man får en best mulig måloppnåelse.

Staten vil følge opp byregionene for å se om tiltakene virker og målene nås. Vi vil bli fulgt opp på utvikling i persontransport og klimagassutslipp (CO₂).

Utvikling i persontransport innbefatter blant annet hvor mange kilometer vi kjører med personbil, hvor mange kollektivreiser vi tar og hvordan transportmiddelfordelingen endrer seg over tid.

Transportmiddelfordelingen viser hvordan folk reiser, om de bruker bil, buss, sykler eller går.  Hovedmålet er at personbiltrafikken ikke skal økes.

CO₂ utslipp fra trafikken vil være betinget av den generelle trafikkutviklingen, motorteknologien og andelen nullutslippsbiler. Kristiansandsregionen har en stigende andel nullutslippsbiler, noe som vil være positivt for klimagassutslippet.

Målsettingen om nullvekst gjelder for personbiltrafikken. Næringstransporter og gjennomgangstrafikk omfattes ikke av nullvekstmålet. Det er ønskelig at det fortsatt skal være vekst i næringslivet i Kristiansandsregionen.