Vegnett bymiljoavtalen.jpg

E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen

Vegnett

Hovedformålet med en fremtidig Bymiljøavtale er å unngå vekst i personbiltrafikken. Det vil likevel være nødvendig å investere i veg for å få et mest mulig sikkert og effektivt trafikksystem. Vegsystemet skal også sørge for at næringslivets transporter får best mulig flyt og at samfunnssikkerheten er ivaretatt.

Stillestående biltrafikk forurenser og skaper unødige forsinkelser både for alle kjøretøygrupper.

De veitiltakene som foreslås inneholder også tiltak som vil gi en vesentlig forbedring for kollektiv, sykkel og gange. Det er helheten i prosjektene som er vurdert i forhold til nytten.

Det er planlagt flere vegprosjekter som i utgangspunktet er tatt med videre fra konseptvalgutredningen (KVU). Det største og tyngste vegprosjektet er Gartnerløkka til Kolsdalen. Dette prosjektet vil løse opp trafikkavviklingen rundt Gartnerløkka og gi en forbedret atkomst til havneområdet både for reisende og godstrafikk.

I tillegg vil prosjektet gi en langt bedre flyt for bussene som skal til/fra sentrum og det vil bli bygget sykkelekspressvei på strekningen.