Trondheim.png

Superbusstilbud i Trondheim.

Bymiljøavtale i Trondheim

Det er nå inngått Bymiljøavtale i Trondheim. Dette er den første avtalen av sitt slag i Norge. Avtalen går frem mot 2023 og har en overordnet målsetting om å hindre vekst i biltrafikken.

Bymiljøavtalen kommer til å forandre Trondheim. Bakgrunnen for avtalen er Klimaforlikets nullvekstmål - det vil si at all vekst i persontrafikken i voksende storbyområder skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler eller går.

Som en del av avtalen får Trondheim 3,76 milliarder kroner for perioden frem til 2023. 1,4 milliarder kroner skal gå til å utvikle et superbusstilbud. Pengene skal brukes til traseer, holdeplasser og bussdepot. Staten dekker 50% av de samlede kostnadene til superbussatsningen.

1,0 milliard kroner skal gå til tiltak på riksvei innen programområdene kollektiv, sykkel og gange.

1,36 milliarder kroner skal gå til tiltak som bidrar til bedre byluft og mindre kø i byområdene.

Trondheim kommune forplikter seg til å treffe tiltak som sikrer at veksten i persontrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange - for eksempel restriksjoner på bilkjøring.

Trondheim må bygge en tettere by nær eksisterende og nye kollektivakser, spesielt rundt holdeplasser og stasjoner.

Avtalepartnerne skal samarbeide om å utvikle et sammenhengende nett for alle som sykler og går, med god adkomst til kollektivsystemet. Partene skal også samarbeide om å utvikle knutepunkter.