Foreslåtte prosjekter

En fremtidig Byvekstavtale skal ha et helhetlig perspektiv. De tiltakene som foreslås skal kunne virke sammen for best mulig å oppnå målene som er satt. I Kristiansandsregionen er det blitt arbeidet grundig med utredninger innenfor de forskjellige transportformene. Det er satt sammen et første forslag til en prosjektliste som samsvarer med de overordnede målsettingene. Det presiseres at dette er et første forslag som kun viser hvilke prosjekter som kan være aktuelle.

Det har vært arbeidet med følgende fagområder: Kollektiv, Sykkel og gange, Veg samt areal og parkering. Prosjektene som er vist i kartet er foreløpige. Hvilke prosjekter som kommer inn i porteføljen er foreløpig usikkert og vil avhenge av den finansieringsløsningen som kommer på plass. Dette vil ikke bli klart før forhandlingene med staten er sluttført.

Dersom hele den forventede trafikkveksten skal tas av kollektiv, sykkel og gange må det satses tungt på kollektivsystemet og videre forbedringer av sykkel- og gangveinettet. Nedenfor omtales de viktigste grepene som foreslås.

Kollektivtransport

Kollektivsystemet må styrkes slik at kapasiteten blir vesentlig forbedret og det kan fraktes opp mot dobbelt så mange reisende. Det er i forslaget lagt vekt på at det må etableres kollektivterminaler i de seks kommunene som ligger rundt Kristiansand, slik at de reisende kan benytte buss til sentrum. Dette i kombinasjon med innfartsparkeringer på de sentrale innfartsårene inn mot byen. 

Hovedaksen øst/vest gjennom byen vil måtte prioriteres med hensyn til hinderfri fremføring, det vil si at bussene må kunne gå uhindret på strekningen. 

Det vil også være viktig å ha gode rutetilbud mellom de sentrale funksjonene i byen som sykehuset, Kvadraturen og Universitetet. 

Sykkel

Regionen har en høy sykkelandel og det må fortsatt satses på å få enda flere til å bruke sykkel fremfor bil. I tillegg til flere mindre sykkelprosjekter er det foreslått tre nye strekninger på sykkelekspressveien.  

Gange

Fokuset på gangetiltakene har vært å finne gode prosjekter som binder sammen boligområder med kollektivholdeplasser. Av større prosjekter er det gangaksen fra Universitetet over Lund og inn i Kvadraturen som vil ha fokus. Dette vil være en viktig akse for både kollektiv, sykkel og gange.

Veg

Vegprosjektene som foreslås er videreført fra konseptvalgutredningen (KVU). Regionen har så langt trukket frem prosjektet fra Gartnerløkka til Breimyr som et høyt prioritert prosjekt. I tillegg til dette foreslås oppgradering av kryssene på Hånes og i Kjosbukta.

Areal og parkering

Regionen har en felles areal- og transportplan (ATP-planen). Det er her vist hvilke områder som bør bygges ut. Det legges til grunn at  denne planen skal videreføres. Regionen skal rapportere på planen til og med utgangen av 2015 og planen skal rulleres i løpet av neste fireårs periode.

I Kvadraturen arbeides det med en parkeringsløsning som skal medvirke til å styre parkeringen i Kvadraturen ned under bakkenivå slik at sentrum kan åpnes opp for kollektivtrafikk, syklende og gående. Kristiansand kommune har satt i gang arbeid med mål om reduksjon av gateparkeringen.

Forslag til prosjekter

Utgangspunktet for dette forslaget har vært hvordan man kan nå målsettingene. Det er utført grundige faglige vurderinger som grunnlag for konkrete prosjekter. I det videre arbeidet vil man måtte gjøre politiske og finansielle avklaringer. Prosjektlisten vil med andre ord være i stadig endring frem til løsninger er på plass. 

De prosjektene som så langt er foreslått er vist på kartet på startsiden. Ved å klikke på markøren vises det en kort beskrivelse av prosjektet.