Sykkelveier med høy kvaliet, god plass og merking

Foto: Anders Martinsen fotografer / Rettigheter: © Vest Agder fylkeskommune

Sykkelveier med høy kvaliet, god plass og merking

Byvekstavtale for Kristiansandsregionen

I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Byvekstavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor vei, kollektivtransport, sykkel og gange under ett, for på den måten å få best mulig effekt. Arealpolitikk, parkering og andre restriktive tiltak vil også være viktige elementer i en slik avtale.

Det arbeides nå i Kristiansandsregionen med et forslag til Byvekstavtale. Det gjenstår fremdeles en del arbeid før et forslag kan legges frem til regional behandling.

Hvorfor Byvekstavtale

De store byene i Norge har så stor trafikkvekst at man ikke lenger kan bygge seg ut av problemene. Vi må finne løsninger som både løser trafikkavviklingen og klimaforpliktelsene. Det er et mål at personbiltrafikken ikke skal vokse.

De ni største byene i Norge skal lage hver sin helhetlige plan for alle transportformer – veg, kollektiv, sykkel og gange. Formålet er å håndtere den forventede trafikkveksten på en slik måte at det blir flere som reiser kollektivt, sykler eller går.

Byvekstavtaler

Avtalene har sitt utspring i Nasjonal Transportplan (NTP). NTP presenterer regjeringens transportpolitikk. Den legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. NTP er en plan som går over 12 år, men revideres hvert fjerde år. Byvekstavtalene skal være en forpliktende avtale mellom stat og byregioner om hvordan transport- og klimautfordringer skal løses i gjeldende byområde.

Kristiansandsregionen

Regionen består av kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

I Kristiansand er det stor innpendling til sentrum hvor de store arbeidsplassene er. Regionen har en relativt beskjeden andel reisende på kollektiv, de langt fleste bruker privatbil. Det er forventet en forholdsvis stor befolkningsvekst frem mot 2040. Dersom den største delen av disse bruker privatbil, vil det legge et stort press på vegsystemet selv om det foretas utbedringer og utbygginger. De trafikkproblemene man har i dag i rushtiden vil bli vesentlig verre og medføre betydelig økt reisetid, økte utslipp, støy og økt trengsel. I tillegg vil man måtte bruke verdifulle sentrumsnære arealer til trafikkformål.

Vekst i kollektivbruk, sykkel og gange

En fremtidig byvekstavtale skal forsøke å løse trafikkveksten slik at hele veksten skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Dette innebærer at man må øke kapasiteten i kollektivsystemet betydelig og samtidig legge til rette for at flere ser på sykkel og gange som reelle alternativer.

Avtale mellom stat og region

En byvekstavtale skal forhandles frem mellom regionen og Samferdselsdepartementet, slik at det blir en avtale mellom staten og regionen. Slik det ser ut i dag vil Departementet delegere forhandlingene til Vegdirektoratet. Direktoratet har i første omgang et mål om å fremforhandle avtaler med de fire største byene. Så snart disse avtalene er klare vil man starte med de neste fem byene- hvorav Kristiansandsregionen er en.

En fremtidig byvekstavtale skal inneholde målsettinger som er etterprøvbare og som den enkelte region vil bli målt på.

Også vegbygging

Selv om hovedfokus vil være på kollektiv, sykkel og gange, vil det også bli bygget veg. Regionen og landet ønsker at det legges til rette for en fortsatt vekst i næringslivet, og i denne sammenheng vil gode og trafikksikre vegløsninger som også ivaretar samfunnsikkerheten fortsatt være fortsatt være viktig. Et eksempel på samfunnssikkerhet vil være å sikre god adkomst til sykehus.

Bompenger

For å få finansiert planlagt utbygging og drift, vil det blant annet bli foreslått et fornyet opplegg for bompengeinnkreving. Sammen med et eventuelle statlige og regionale bidrag vil dette kunne finansiere tiltakene. Detaljene rundt finansieringen vil bli avklart i forbindelse med inngåelse av Byvekstavtalen

Hvordan er arbeidet organisert

Arbeidet ledes av en styringsgruppe, mens ulike arbeidsgrupper utarbeider forslag til tiltak. Areal og transportplan utvalget (ATP utvalget) fungerer som rådgivende organ.

Videre fremdrift

Når Styringsgruppen har arbeidet frem et forslag til Byvekstavtale vil dette bli gjenstand for en politisk behandling i regionen med hensyn til hva som skal være regionens grunnlag for forhandlinger med staten. 

Det er foreløpig usikkert når regionen kan komme i forhandlingsposisjon. Staten har signalisert at de vil gjøre ferdig forhandlingene med de fire største byene før de starter forhandlinger med de øvrige fem byene (Kristiansand, Grenland, Drammen, Nedre Glomma og Tromsø).

Arbeidet med et forslag til Byvekstavtale er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Kristiansand kommune, Vest Agder fylkeskommune og Areal- og Transportplan samarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP). 

I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Byvekstavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor vei, kollektivtransport, sykkel og gange under ett, for på den måten å få best mulig effekt.

Avtalene skal fremforhandles med Samferdselsdepartementet, som har lagt noen føringer for arbeidet:

Tiltakene skal gjennomføres der det har størst virkning. Det er utarbeidet indikatorer som den enkelte avtale vil bli målt opp mot. Det er gitt enkelte retningslinjer for utformingen av avtalene. Det gjenstår fremdeles en del avklaringer på sentrale områder. Eksempelvis:

Hvordan skal måloppnåelsen måles, hva slags dokumentasjon skal ligge til grunn, mv.

Det er oppnevnt en styringsgruppe for arbeidet med Byvekstavtalen og det er tilsatt en prosjektleder. Styringsgruppen består av:

Harald Furre - Ordfører i Kristiansand - leder
Torhild Bransdal – Nestleder i ATP utvalget
Lars Aksnes / Kjell Inge Davik – Statens Vegvesen
Terje Damman – Fylkesordfører i Vest Agder fylkeskommune
Lars Christen Stendal – Jernbaneverket

I tillegg møter Magnus Thommassen som observatør for Fylkesmannen i Vest Agder.

Nasjonal Transportplan omtaler Bymiljøavtalene og har en klar målsetting:

 

Nullvekst for personbiltrafikken

Nullvekst for personbiltrafikken vil si at hele økningen i personbiltrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange. For å nå denne målsettingen er det nødvendig å sette i verk tiltak som gjør at flere lar bilen stå og istedenfor bruker kollektivsystemet, sykler eller går.

Det er primært trengselsproblematikken som har hatt fokus. Det vil si at man må unngå flere personbiler på veiene – særlig i rushtiden. Det er også en indikator for "utslipp fra vei i byområdet" og det er sannsynlig at forurensning etter hvert vil få et større fokus.

I konseptvalgutredningen (KVU) er det lagt til grunn at man kan ha en trafikkvekst i tråd med forventet befolkningsvekst. I forhold til en Bymiljøavtale er dette skjerpet inn slik at det ikke skal være vekst for personbiltrafikken.

Målet om nullvekst omfatter ikke næringstrafikk og gjennomgangstrafikk. Det er foreløpig noe uklart hvordan dette skal måles.


PROSJEKTLEDER
Jo Viljam Drivdal
jod@vaf.no

LINKER
Nasjonal Transportplan
Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen